close

Методологія — це вчення про метод наукового дослідження, шляхи та засоби наукового пізнання дійсності, теоретичної і практичної діяльності та встановлення істини.

Залежно від ступеня і глибини відображення людиною дійсності, специфіки досліджуваних предметів, їх внутрішніх зв'язків і структури, характеру співвідношення суб'єкта і оо'єкта пізнання, а також від характеру і перебігу розумових операцій в процесі пізнання всі методи поділяють на всезагальні, загальні та окремі, які знаходяться у певному взаємозв'язку. Це слід мати на увазі в кожному окремому випадку під час розгляду методів тієї чи іншої науки.

Йдеться про адекватне відоораження в теорії закономірностей, з якими має справу окрема наука. Однак, оскільки ці закономірності взаємозв'язані з іншими, то виникає п ... Читати далі »
Категорія: Гігієна як профілактична медична наука | Переглядів: 3457 | Додав: profmed | Дата: 04.03.2012

Вирішення завдань гігієни в умовах сьогодення вимагає від санітарного лікаря (лікаря-гігієніста) широкої ерудиції, глибоких загальних і спеціальних знань, творчого підходу до вирішення проблем, що виникають.

Щоб оцінити стан навколишнього середовища, яке безперервно змінюється внаслідок використання нових джерел енергії, впровадження нових технологій, засобів автоматизації, комп'ютеризації, робототехніки, застосування великої кількості хімічних речовин, що призводить до різкого погіршання екологічної ситуації, лікар-гігієніст повинен добре знати фізику, хімію, біологію та інші загальнотеоретичні дисципліни. Вивчення впливу навколишнього середовища на індивідуальне та колективне здоров'я, зокрема вміння аналізувати епідемічний процес з урахуванням змін генотипу людини, стану імунітету і властивостей збудників інфекційних захворювань, неможливе без обізнаност ... Читати далі »
Категорія: Гігієна як профілактична медична наука | Переглядів: 1644 | Додав: profmed | Дата: 03.03.2012

Профілактика (гр. prophylaktikos — запобіжний) — головний принцип охорони здоров'я. Найважливішим обов'язком медичних працівників є здійснення заходів, спрямованих на запобігання захворюванню у здорових людей та загостренням, ускладненням і рецидивам у хворих.

Профілактика — це широка система державних, медичних і суспільних заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я населення, виховання здорового молодого покоління, підвищення працездатності і тривалості активного життя.

До профілактичного пріоритету у медицині людство прийшло емпіричним шляхом дуже давно. Ще у IV ст. до н. е. Гіппократ учив своїх учнів «...турбуватися про здоров'я здорових заради того, щоб вони не хворіли». За 2 тис. років до н. е. у Древньому Китаї про діяльність сі ... Читати далі »
Категорія: Гігієна як профілактична медична наука | Переглядів: 1789 | Додав: profmed | Дата: 03.03.2012

Характеризуючи методи гігієнічних досліджень, насамперед слід зупинитися на тих, які виділили гігієну в самостійну наукову дисципліну. Ці методи мають принципові відмінності порівняно з методами лікувальної медицини. На відміну від лікувальних специфічні гігієнічні методи спрямовані на вивчення громадського та індивідуального здоров'я населення, а не на діагностику, лікування і реабілітацію хворих осіб. Крім того, вони надають змогу встановити наявність і характер зв'язку між рівнем здоров'я населення та чинниками навколишнього середовища, чого неможливо досягти застосуванням клінічних методів. Як специфічні, притаманні тільки гігієні, розрізняють такі методи дослідження: епідеміологічний, санітарного обстеження і опису, гігієнічного експерименту (натурного і лабораторного), санітарної експертизи.

Епідеміологічний метод спрямований на вивчення закономір ... Читати далі »
Категорія: Гігієна як профілактична медична наука | Переглядів: 8398 | Додав: profmed | Дата: 03.03.2012

Зародившись разом з лікувальною медициною у древні часи, гігієна досить довго існувала як єдина профілактична дисципліна. Проте з розвитком суспільних виробничих сил, зміною соціально-економічних формацій вона поступово диференціювалась. Сучасна гігієна — це багатогалузева профілактична дисципліна, до складу якої входять: соціальна гігієна, комунальна гігієна, гігієна праці, гігієна харчування, гігієна дітей і підлітків, гігієна лікувально-профілактичних закладів, військова гігієна, авіаційна гігієна , гігієна залізничного транспорту, спортивна гігієна, космічна гігієна, герогігієпа та Ін.

Таким чином, виходячи з переліку складників сучасної гігієни, можна стверджувати, що гігієна вивчає вплив на здоров'я людини всіх умов її існування.
Предметом (об'єктом) вивчення гігієни, як зазначалось вище, є колективне та індивідуальне здоров'я людей. В ... Читати далі »
Категорія: Гігієна як профілактична медична наука | Переглядів: 2628 | Додав: profmed | Дата: 03.03.2012

Медицина — це система наукових знань і практичної діяльності, метою якої є зміцнення і збереження здоров'я, продовження життя людей, профілактика і лікування хворих. Виходячи з цього визначення, можна виділити дві галузі медицини — лікувальну та профілактичну. Обидві галузі, перебуваючи в органічній єдності і доповнюючи одна одну, водночас є окремими науковими дисциплінами.

Слід зазначити, що самостійною вважається лише та наукова дисципліна, галузь знань чи практичної діяльності людини, яка має специфічний об'єкт (предмет) вивчення, свою специфічну мету, завдання, методи дослідження та закони, які пов'язують досліджувані явища і предмети.

Специфічним об'єктом вивчення лікувальної медицини є хвора людина. Філософською категорією, що виражає стан хворої людини, є таке ... Читати далі »
Категорія: Гігієна як профілактична медична наука | Переглядів: 3229 | Додав: profmed | Дата: 02.03.2012