close
Радіаційна гігієна є наймолодшою і складною галуззю гігієнічної науки. Вона вивчає дію радіоактивних речовин та інших джерел іонізуючого випромінювання на організм людей, які працюють з ними, а також на все населення при підвищеному вмісті радіоактивних ізотопів у навколишньому середовищі (гірських породах, ґрунті, атмосферному повітрі, водоймах, підземних водах, флорі і фауні, питній воді, харчових продуктах і об'єктах, що контактують із ними) у разі його забруднення радіоактивними відходами (газоподібними, рідкими, твердими, сипкими) і викидами.

Головними завданнями радіаційної гігієни є: дослідження для обґрунтування ГПК радіоактивних речовин і рівнів опромінень у виробничих умовах та навколишньому середовищі; вивчення умов праці й стану здоров'я людей, які працюють із радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань; створення комплексу загальних та індивідуальних захисних засобів, що забезпечували б безпечні умови праці; контроль за дотриманням заходів з охорони навколишнього середовища від забруднення радіоактивними речовинами (відходами, викидами, стічними водами) та за радіологічною чистотою атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунту, харчових продуктів, питної води, матеріалів, які використовують у будівництві і побуті (одяг, косметика, домашнє господарство тощо).