close
Гігієна праці військовослужбовців є особливим розділом військової гігієни. Він включає різноманітні аспекти умов праці в польових умовах. Одним із важливих є вивчення впливу на організм військових різноманітних чинників навколишнього середовища в бойових умовах та дослідження їхньої працездатності в них. Метою цих досліджень є наукове обґрунтування і розроблення гігієнічних нормативів і заходів профілактики, спрямованих на захист військовослужбовців від шкідливого впливу небезпечних для здоров'я чинників.

У випадку виявлення у військових гострих або хронічних захворювань, спричинених шкідливими чинниками в польових умовах, ці захворювання називають військово-професійними. Головним аспектом гігієни праці військових є запобігання такій патології.

До чинників, які негативно впливають на організм військовослужбовців, належать фізичні, хімічні, біологічні, нервово-психологічні та інші. Вони впливають на організм людини окремо або в комплексі, можуть зумовлювати характерне для кожної спеціальності захворювання, яке інколи виявляється стертими формами чи окремими симптомами. А за малої інтенсивності дії ці чинники знижують захисні функції організму і можуть сприяти виникненню інших захворювань. Нераціональний режим праці та відпочинку і надмірні фізичні зусилля також негативно позначаються на стані здоров'я. Ось чому створення найсприятливіших умов праці, які забезпечують особовому складові високу працездатність та боєздатність цілого технічного комплексу, називають проблемою проживання.

Саме під назвою "проживання" розуміють комплекс фізичних, хімічних, біологічних і психологічних чинників, які впливають на людину і її діяльність при взаємодії з технікою. Дослідження у цій галузі дали змогу вченим розробити вимоги до облаштування робочого місця.

До фізичних чинників належать шум, вібрація, іонізуючі випромінювання, електромагнітні випромінювання надвисокочастотного (НВЧ) та інших діапазонів, перевантаження тощо.

Деякі з цих чинників є спільними для різноманітних видів військ і служб з огляду на значне насичення військ зброєю і військовою технікою.

Шумовий клімат є характерним для роботи різних технічних засобів. Це переважно широкосмугові шуми, звукова енергія яких належить до середніх і високих частот. Часом виникають надсильні шуми, що сприймаються не лише слуховим аналізатором, а й рецепторами шкіри. Тривала дія шуму може призвести до значного зниження слухової функції і навіть до глухоти. Надсильні шуми діють як ударна хвиля, травмують кортіїв орган і можуть бути причиною контузії.

Щоб знизити інтенсивність шуму, потрібні звукоізоляційне устаткування та засоби індивідуального захисту.

Вібрація виникає також під час роботи різних видів технічних засобів. Тривала дія вібрації може спричинити вібраційну хворобу. Запобігання їй полягає у застосуванні під час роботи рукавиць і взуття з прокладками, а також килимів з матеріалів, які поглинають вібрацію.

Іонізуючі випромінювання дають рентгенівські трубки, потужні високовольтні і прискорювальні пристрої.

Джерелами НВЧ та інших діапазонів частоти можуть бути антенні системи, лінії передачі, генератори та окремі НВЧ-блоки. До методів профілактики належить екранування робочих місць, дистанційне управління, використання індивідуальних засобів захисту.

Серед хімічних чинників виділяють різноманітні отруйні хімічні речовини. Це і різні види бензину, який використовують як пальне для двигунів, зокрема етильований бензин, що має у своєму складі антидетонатор—тетраетилсвинець. Токсичними є паливно-мастильні матеріали, технічні рідини, гальмівні рідини, етиленгліколь (антифриз), метиловий спирт, чотирихлористий вуглець, бензол, ксилол, толуол, бутиловий та ізоаміловий спирт, фторовані вуглеводні, дезінфекційні препарати. Але до них не належить диметилгідразин, азоту оксиди (нітрогази), кислоти, пил, порохові гази та відпрацьовані гази, що утворюються внаслідок згоряння пального в циліндрах двигуна.

Усі ці речовини можуть спричинювати гострі та хронічні отруєння з певною специфічною клінічною картиною і супровідними явищами млявості, слабкості, головного болю, диспепсичних порушень.

Заходами профілактики є запобіжний та поточний санітарний нагляд, а також використання засобів індивідуального захисту.

М'язове статичне напруження буває в умовах праці з обмеженою рухомістю всього тіла або окремих його частин. Заходами профілактики є виконання фізичних вправ.

Нервово-психічне напруження виникає під час розумового і емоційного перевантаження в умовах гострого дефіциту часу, особистої небезпеки та підвищеної відповідальності за прийняте рішення.

Профілактика полягає у проведенні правильного професійного добору фахівців та в раціонально організованому режимі праці і відпочинку.

Інші чинники довкілля та їхній вплив на організм людини описано в розділі про гігієну праці.