close
Забота про здоров'я дітей в Україні є одним із найвідповідальніших обов'язків сучасного лікаря. Майбутнє нації залежить від підростаючого покоління, і тому розв'язання проблеми його виховання неодмінно пов'язане з гігієнічними аспектами створення відповідних умов побуту та навчання дітей.

Стан захворюваності і смертності в дитячому віці визначає середню тривалість життя населення, оскільки здоров'я дорослої людини здебільшого визначається станом його здоров'я у дитячому і підлітковому віці.

Отже, стан здоров'я дітей є запорукою стану здоров'я населення всієї країни. Таке соціальне значення дитячого віку обґрунтовує потребу виділення гігієни дітей і підлітків у окремий розділ, в якому віддзеркалюються всі вікові особливості організму останніх. Оскільки дитячий організм перебуває в стані розвитку, діти чутливіші до впливу чинників навколишнього середовища, охорона здоров'я підростаючого покоління, безумовно, потребує з'ясування належних теоретичних положень і принципів гігієнічного нормування з урахуванням закономірностей розвитку дитячого організму.

Основою профілактичної медицини у вихованні дітей є їхня гігієна.

Гігієна дітей і підлітків — це наука, що обґрунтовує і здійснює профілактичні заходи, спрямовані на охорону та зміцнення здоров'я підростаючого покоління шляхом вивчення оцінки впливу чинників навколишнього середовища на здоров'я дітей і підлітків, розробляє нормативи й оздоровчі заходи, спрямовані на зниження захворюваності і створення оптимальних умов для гармонійного розвитку й виховання підростаючого покоління. Об'єктом її досліджень є здоров'я дітей, організм яких безперервно росте і які виховуються у своєрідних умовах довкілля.

Завданням гігієни дітей і підлітків є всебічне вивчення життя і діяльності дитини у взаємодії з навколишнім середовищем і матеріальними умовами з метою виховання здорового молодого покоління.

Гігієна дітей і підлітків є комплексною дисципліною, пов'язаною з педіатрією, офтальмологією, оториноларингологією, іншими клінічними дисциплінами та науками.

Лікар повинен планувати свою діяльність у тісному взаємозв'язку з іншими фахівцями. Основою для проведення профілактичних заходів серед дітей і підлітків є дані про стан їхнього здоров'я. Лікар повинен спостерігати за здоровими дітьми, які виховуються вдома та в дитячих колективах. В обов'язки лікаря входить участь у медичних оглядах, аналіз результатів медичних оглядів, він долучається до підготовки дітей до вступу в дошкільні заклади і школи, організації протиепідемічних заходів з метою запобігання інфекційним хворобам та санітарно-гігієнічного виховання батьків. Профілактичні заходи, спрямовані на зниження захворюваності і смертності дітей, повинні починатися з допологового періоду. Лікар контролює стан здоров'я дітей та їхній фізичний розвиток, визначає початкові ознаки порушення здоров'я з метою їх ліквідації. Запобігає занесенню інфекційних хвороб у дитячі установи, контролює дитяче харчування, керує працею медичних сестер, турбується про загальний рівень виховної праці в дитячих установах.

Лікар у процесі своєї професійної діяльності повинен завжди зберігати етичні принципи поведінки і пам'ятати про більшу вразливість дитячого організму, бо саме в цьому полягає суть його праці. В обов'язки лікаря входить також розроблення та контроль за проведенням профілактичних заходів, спрямованих на оздоровлення навколишнього середовища, та за регламентацією навчальної, трудової і спортивної діяльності.

Праця лікаря є основою діяльності педагога. Шкільний лікар є членом педагогічної ради з правом вирішального голосу і бере активну участь у вирішенні питань, пов'язаних з охороною здоров'я дітей у школі. Він залучає вчителів, батьків і представників громадських організацій до активної праці з охорони здоров'я школярів, проводить систематичну санітарно-освітню роботу серед учнів, вчителів і батьків.