close

Видиме випромінювання Сонця має довжину хвилі 400 — 760 нм і створює максимальну освітленість на поверхні Землі до 40 000 лк. Якщо Сонце стоїть над горизонтом, загальна освітленість знижується до 1000 лк. Місяць створює освітленість близько 0,2 лк.
 

Видиме світло має загально біологічну дію. Насамперед, це проявляється у вигляді фотохімічної дії видимого випромінювання, яке значно слабкіше, ніж фотохімічна дія ультрафіолетової частини сонячного спектру, оскільки енергія квантів видимого світла достатня лише для збудження молекул деяких речовин, які називаються фотосенсибілізаторами. Такими фотосенсибілізаторами в організмі людини є зорові пігменти сітківки ока. В результаті впливу на них видимого випромінювання і біохімічних реакцій в сітківці генеруються електричні імпульси, що викликають відчуття ... Читати далі »

Переглядів: 2072 | Додав: profmed | Дата: 09.11.2016

Інфрачервоне (теплове) випромінювання становить більшу частину сонячного електромагнітного спектра (не менше 50%). Поверхні Землі досягає інфрачервоне випромінювання з довжиною хвилі 760-3000 нм, більш довгохвильове затримується атмосферою.
 

Інфрачервоне випромінювання, впливаючи на молекули і атоми різних речовин, посилює їх коливальні і ротаційні рухи, викликаючи тепловий ефект.
 

Біологічна дія інфрачервоного випромінюванняГлобальна значення інфрачервоного випромінювання Сонця. Внаслідок нерівномірного нагрівання земної поверхні випаровування води відбувається рух повітря і водних мас, формування циклонів й антициклонів, ... Читати далі »

Переглядів: 1788 | Додав: profmed | Дата: 09.11.2016

Методологія — це вчення про метод наукового дослідження, шляхи та засоби наукового пізнання дійсності, теоретичної і практичної діяльності та встановлення істини.

Залежно від ступеня і глибини відображення людиною дійсності, специфіки досліджуваних предметів, їх внутрішніх зв'язків і структури, характеру співвідношення суб'єкта і оо'єкта пізнання, а також від характеру і перебігу розумових операцій в процесі пізнання всі методи поділяють на всезагальні, загальні та окремі, які знаходяться у певному взаємозв'язку. Це слід мати на увазі в кожному окремому випадку під час розгляду методів тієї чи іншої науки.

Йдеться про адекватне відоораження в теорії закономірностей, з якими має справу окрема наука. Однак, оскільки ці закономірності взаємозв'язані з іншими, то виникає п ... Читати далі »
Категорія: Гігієна як профілактична медична наука | Переглядів: 3345 | Додав: profmed | Дата: 04.03.2012

Витоки гігієни як сукупності емпіричних знань про вплив на здоров'я людини способу її життя, умов навколишнього середовища і профілактичних рекомендацій, заснованих на цих знаннях, сягають до періоду зародження людства. Багатовікова історія гігієни нерозривно пов'язана з соціальними, науково-технічними, культурними, побутовими та іншими особливостями різних суспільно-економічних формацій. Умовно її можна поділити на два основних періоди: встановлений на основі достовірних історичних джерел період використання різних профілактичних приписів, що грунтувались на спостереженнях і життєвому досвіді людей (емпірична гігієна), і період, започаткований формуванням гігієни як галузі сучасної медичної науки в XVII—XIX ст. (науково-експериментальна гігієна).

Тяжкі умови життя людей у первісному суспільстві створювали численні небезпеки для здоров'я. Первісна людина б ... Читати далі »

Категорія: Розвиток гігієни | Переглядів: 18334 | Додав: profmed | Дата: 03.03.2012

Вирішення завдань гігієни в умовах сьогодення вимагає від санітарного лікаря (лікаря-гігієніста) широкої ерудиції, глибоких загальних і спеціальних знань, творчого підходу до вирішення проблем, що виникають.

Щоб оцінити стан навколишнього середовища, яке безперервно змінюється внаслідок використання нових джерел енергії, впровадження нових технологій, засобів автоматизації, комп'ютеризації, робототехніки, застосування великої кількості хімічних речовин, що призводить до різкого погіршання екологічної ситуації, лікар-гігієніст повинен добре знати фізику, хімію, біологію та інші загальнотеоретичні дисципліни. Вивчення впливу навколишнього середовища на індивідуальне та колективне здоров'я, зокрема вміння аналізувати епідемічний процес з урахуванням змін генотипу людини, стану імунітету і властивостей збудників інфекційних захворювань, неможливе без обізнаност ... Читати далі »
Категорія: Гігієна як профілактична медична наука | Переглядів: 1590 | Додав: profmed | Дата: 03.03.2012

Профілактика (гр. prophylaktikos — запобіжний) — головний принцип охорони здоров'я. Найважливішим обов'язком медичних працівників є здійснення заходів, спрямованих на запобігання захворюванню у здорових людей та загостренням, ускладненням і рецидивам у хворих.

Профілактика — це широка система державних, медичних і суспільних заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я населення, виховання здорового молодого покоління, підвищення працездатності і тривалості активного життя.

До профілактичного пріоритету у медицині людство прийшло емпіричним шляхом дуже давно. Ще у IV ст. до н. е. Гіппократ учив своїх учнів «...турбуватися про здоров'я здорових заради того, щоб вони не хворіли». За 2 тис. років до н. е. у Древньому Китаї про діяльність сі ... Читати далі »
Категорія: Гігієна як профілактична медична наука | Переглядів: 1732 | Додав: profmed | Дата: 03.03.2012

Характеризуючи методи гігієнічних досліджень, насамперед слід зупинитися на тих, які виділили гігієну в самостійну наукову дисципліну. Ці методи мають принципові відмінності порівняно з методами лікувальної медицини. На відміну від лікувальних специфічні гігієнічні методи спрямовані на вивчення громадського та індивідуального здоров'я населення, а не на діагностику, лікування і реабілітацію хворих осіб. Крім того, вони надають змогу встановити наявність і характер зв'язку між рівнем здоров'я населення та чинниками навколишнього середовища, чого неможливо досягти застосуванням клінічних методів. Як специфічні, притаманні тільки гігієні, розрізняють такі методи дослідження: епідеміологічний, санітарного обстеження і опису, гігієнічного експерименту (натурного і лабораторного), санітарної експертизи.

Епідеміологічний метод спрямований на вивчення закономір ... Читати далі »
Категорія: Гігієна як профілактична медична наука | Переглядів: 8075 | Додав: profmed | Дата: 03.03.2012

Зародившись разом з лікувальною медициною у древні часи, гігієна досить довго існувала як єдина профілактична дисципліна. Проте з розвитком суспільних виробничих сил, зміною соціально-економічних формацій вона поступово диференціювалась. Сучасна гігієна — це багатогалузева профілактична дисципліна, до складу якої входять: соціальна гігієна, комунальна гігієна, гігієна праці, гігієна харчування, гігієна дітей і підлітків, гігієна лікувально-профілактичних закладів, військова гігієна, авіаційна гігієна , гігієна залізничного транспорту, спортивна гігієна, космічна гігієна, герогігієпа та Ін.

Таким чином, виходячи з переліку складників сучасної гігієни, можна стверджувати, що гігієна вивчає вплив на здоров'я людини всіх умов її існування.
Предметом (об'єктом) вивчення гігієни, як зазначалось вище, є колективне та індивідуальне здоров'я людей. В ... Читати далі »
Категорія: Гігієна як профілактична медична наука | Переглядів: 2559 | Додав: profmed | Дата: 03.03.2012

Медицина — це система наукових знань і практичної діяльності, метою якої є зміцнення і збереження здоров'я, продовження життя людей, профілактика і лікування хворих. Виходячи з цього визначення, можна виділити дві галузі медицини — лікувальну та профілактичну. Обидві галузі, перебуваючи в органічній єдності і доповнюючи одна одну, водночас є окремими науковими дисциплінами.

Слід зазначити, що самостійною вважається лише та наукова дисципліна, галузь знань чи практичної діяльності людини, яка має специфічний об'єкт (предмет) вивчення, свою специфічну мету, завдання, методи дослідження та закони, які пов'язують досліджувані явища і предмети.

Специфічним об'єктом вивчення лікувальної медицини є хвора людина. Філософською категорією, що виражає стан хворої людини, є таке ... Читати далі »
Категорія: Гігієна як профілактична медична наука | Переглядів: 3152 | Додав: profmed | Дата: 02.03.2012